2017
Kapitalstock: 805.191,42 Euro
Ausgaben: 19.647,29 Euro

2016
Kapitalstock: 785.191,42 Euro
Ausgaben: 41.207,24 Euro

2015
Kapitalstock: 760.798,04 Euro
Ausgaben: 12.064,00 Euro

2014
Kapitalstock: 768.500,83 Euro
Ausgaben: 32.488,20 Euro 

2013
Kapitalstock: 526.473,65 Euro
Ausgaben: 33.613,92 Euro

2012
Kapitalstock: 486.342,41 Euro
Ausgaben: 32.007,08 Euro

2011
Kaptitalstock: 361.627,81 Euro 
Ausgaben: 32.229,72 Euro

2008
Kapitalstock: 345.000 Euro
Ausgaben: 36.700 Euro

2003
Kapitalstock: 100.000 Euro
Ausgaben: 2.400 Euro