2020
Kapitalstock: 880.191,42 Euro
Ausgaben: 25.276,08 Euro

2019
Kapitalstock: 860.191,42 Euro
Ausgaben: 44.732,39 Euro

2018
Kapitalstock: 840.191,42 Euro
Ausgaben: 27.718,15 Euro

2017
Kapitalstock: 805.191,42 Euro
Ausgaben: 19.647,29 Euro

2016
Kapitalstock: 785.191,42 Euro
Ausgaben: 41.207,24 Euro

2015
Kapitalstock: 760.798,04 Euro
Ausgaben: 12.064,00 Euro

2013
Kapitalstock: 526.473,65 Euro
Ausgaben: 33.613,92 Euro

2008
Kapitalstock: 345.000,00 Euro
Ausgaben: 36.700,00 Euro

2003
Kapitalstock: 100.000,00 Euro
Ausgaben: 2.400,00 Euro